Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie istnieje od 02.02.2004r. Jest ośrodkiem wsparcia prowadzonym w formie placówki dziennego pobytu i skierowanym do osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Od 1 stycznia 2016r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Czerninie jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej prowadzoną przez Stowarzyszenie „Do życia przez życie” z siedzibą w Uśnicach 15, 82-400 Sztum

KRS : 0000 431534
NIP : 579 225 05 76
REGON : 221733125

Link do strony Stowarzyszenia „Do życia przez życie” : http://dzpz.pl/

Uczestnikami ŚDS mogą być osoby, które ukończyły 18 rok życia i zamieszkują na terenie Miasta
i Gminy Sztum.

W przypadku wolnych miejsc, mogą być przyjęte osoby z innych gmin, na terenie których nie jest prowadzony Środowiskowy Dom Samopomocy.

Skierowanie do ŚDS odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie. Dom otwarty jest przez 5 dni w tygodniu w godzinach 7.30 – 15.30.

Dom będąc jednostką wsparcia dziennego ma za zadanie poprawić funkcjonowanie uczestników poprzez indywidualne, grupowe i środowiskowe oddziaływania terapeutyczno – rehabilitacyjne
z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości przy jednoczesnym zachowaniu prawa do wolności, godności, suwerenności i samodzielności.

Nadrzędnym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie jest zapewnienie oparcia społecznego osobom zaburzonym psychicznie, mającym trudności
w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem, podnoszenie jakości ich życia, zapobieganie izolacji społecznej i dyskryminacji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Postępowanie wspierająco – aktywizujące doprowadzić ma te osoby do jak najwyższego stopnia ich samodzielności i zaradności życiowej, poprawy sprawności psychofizycznej, wzmocnienia więzi rodzinnych i środowiskowych.

Środowiskowy Dom Samopomocy  w Czerninie funkcjonuje dzięki wsparciu finansowemu Miasta i Gminy Sztum w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pt.”Prowadzenie na terenie Miasta i Gminy Sztum Środowiskowego Domu Samopomocy w Czerninie”. Dofinansowanie tego zadania wynosi do 100%.